ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de verkoopsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement van Burney’s.

Burney’s behoudt zich het recht om de voorwaarden op elk moment te wijzigen. De nieuwste versie wordt steeds op de website gepubliceerd. Wij raden u aan om deze voorwaarden af en toe na te lezen zodat u steeds up-to-date blijft.

Verkoopsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Tenzij anders overeengekomen zijn alle offertes, bestellingen, aankopen en gesloten overeenkomsten bij Burney’s onderworpen aan deze voorwaarden. Ze worden geacht te zijn gekend en aanvaard door de klant, niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de klant.

De aankoop van de ervaring, aanpassing en annulering

 1.  De formules en ervaringen die Burney’s aanbiedt en bijhorende prijzen worden beschreven op de website of per mail. Deze zijn steeds geldig, tenzij er door al dan niet menselijke fout onjuiste informatie beschikbaar is op de website.
 2. De aankoop van een dienst bij Burney’s kan enkel gebeuren langs een door Burney’s aangeboden kanaal. Zijnde:
  – De website van Burney’s
  – Pakketprijs van de B2B Manager
  – Of via een derde partij die van Burney’s de toelating heeft om tickets te verkopen
 3.  Op het moment dat Burney’s de betaling van de klant ontvangt wordt de aankoop als afgerond geacht. De klant ontvangt een bevestigingsmail van de aankoop die dient als toegangsticket het circuit onder de voorwaarden vermeld op het ticket. Burney’s behoudt zich het recht om een aankoop eenzijdig te annuleren indien deze tot stand is gekomen op basis van foutieve prijzen door een al dan niet menselijke fout. In dat geval wordt het door de klant betaalde bedrag integraal teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig was.
 4. U kan tot 2 weken voorafgaand aan uw boeking geheel kosteloos annuleren of wijzigingen doorgeven. Tot 1 week voorafgaand aan uw boeking mag u tot maximaal 25% van het aantal personen annuleren. Bij annuleringen/wijzigingen binnen 1 week kunnen wij niet meer overgaan tot creditering en betaalt u het opgegeven aantal personen. Komt u met meer personen dan vooraf opgegeven en past dit in onze planning, dan wordt dit op de dag van de activiteit berekend en aan u doorbelast. Indien er op de dag zelf een aantal personen afwezig zijn wegens ziekte, wordt dit enkel gecrediteerd indien dit op voorhand is gemeld per mail en indien het aantal afwezigen <10% is. Indien dit bij aankomst wordt gemeld, zal dit niet aangepast worden op factuur

Huishoudelijk reglement

Toepassingsgebied

Elke persoon die een vestiging van Burney’s betreedt en/of gebruik maakt van de dienst die Burney’s aanbiedt is onderworpen aan dit reglement. Burney’s behoudt zich het recht om eenieder die zich niet aan onderstaande regels houdt te toegang te ontzeggen en/of te verwijderen uit de zaak.

Toegang tot het circuit en gebruik karts

 1. De toelating tot het circuit wordt geweigerd aan alle gebruikers die kleiner zijn dan de vereiste
  minimumlengte van 1.30m. Daarnaast moeten kinderen die 15 jaar of jonger zijn, vergezeld worden
  van een volwassene die ten alle tijde verantwoordelijk is voor de jongeren. Burney’s kan op elk
  moment de minimumleeftijd en minimumlengte op individuele basis verhogen indien zij dit nodig
  acht.
 2. De klant zal ten alle tijde de richtlijnen van de medewerkers van Burney’s opvolgen met betrekking
  tot het gebruik van de karts op het circuit. Klanten die de richtlijnen niet volgen, kunnen van hun
  ticket ontdaan worden, zonder dat ze recht hebben op een terugbetaling of enige andere vorm van
  compensatie.
 3. Klanten worden gevraagd om minimum 30 minuten op voorhand aan te komen op locatie. Als de
  klant te laat aankomt, kan Burney’s niet garanderen dat de klant voor de volledige duurtijd vermeld
  op het ticket kan racen. In voorkomend geval heeft de klant geen recht op compensatie.
 4. Klanten die onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen kunnen de
  toegang tot het circuit ontzegd worden, zonder dat dit aanleiding geeft voor enige vorm van
  compensatie.
 5. Bij opzettelijke beschadiging of diefstal van de goederen van Burney’s wordt de politie verwittigd
  en is de klant aansprakelijk voor de geleden schade van Burney’s.
 6. De klant verklaart in goede gezondheid te verkeren en zijn of haar medische toestand laat toe om
  gebruik te maken van de dienst die Burney’s aanbiedt. Indien dit niet het geval is, kan Burney’s nooit
  aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen.
 7. Het recht op toegang tot het circuit alsmede het recht tot gebruik van de karts wordt enkel en
  uitsluitend voorbehouden aan personen in het bezit van een geldige reservatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSACTIVITEIT

Bij het aanmaken van een reservatie, zowel particulier, groepen als bedrijfsincentive, is het van belang volgende zaken te vermelden:

 • Aantal piloten (personen die effectief zullen racen)
 • Uur van aankomst bij Burney’s (We rekenen een halfuur tussen aankomst en eerste sessie zodat men kan registreren en de briefing kan volgen)
 • Indien catering gewenst, de keuze van catering en het aantal personen
 • Contactgegevens (GSM/Voornaam/Familienaam/emailadres/adres)Groepsformules gaan door vanaf 8 personen per onderverdeelde groep en vanaf 12 personen splitsen we een groep aangezien het circuit maximaal 12 piloten toelaat.

Betaling geschiedt achteraf op factuur, of ter plaatse bij de incheckbalie (contant, bancontact, Visa of Mastercard). Afrekenen van een groepsboeking gebeurt uitsluitend per gezelschap. Extra elementen zoals consumpties, die niet zijn inbegrepen in uw boeking, rekent u aan het einde van uw bezoek aan
de balie.

U kan tot 2 weken voorafgaand aan uw boeking geheel kosteloos wijzigingen doorgeven. Tot 1 week voorafgaand aan uw boeking mag u tot maximaal 25% van het aantal personen annuleren. Bij annuleringen/wijzigingen binnen 1 week kunnen wij niet meer overgaan tot creditering en betaalt u het opgegeven aantal personen. Komt u met meer personen dan vooraf opgegeven en past dit in onze planning, dan wordt dit op de dag van de activiteit berekend en aan u doorbelast.

U gaat akkoord met deze voorwaarden bij bevestiging van de activiteit.

Afstand van verhaal

Bij aanmaken van een lidkaart verklaart de persoon zich akkoord met:

Toegang tot het circuit:

Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van een persoon aan wie het kind is toevertrouwd, en is minimum 18 jaar, en in het bezit van een identiteitskaart.

Ondertekende verklaart afstand te doen van alle verhaal zowel voor zichzelf als voor zijn rechthebbenden, zijn erfgenamen, zijn naasten (ouders, echtgenoot/partner, kinderen) en onze verzekeraars en dit ten opzien van:

 • De uitbaters van Burney’s.
 • De organisatoren van manifestaties.
 • De andere deelnemers en gebruikers het circuit van Burney’s.
 • De aangestelden, personeel, vrijwilligers en zaakgelastigden van de hogervermelde personen.
 • De verzekeraars van hogervermelde personen en dit betreffende alle schade die hij/zij zou
  lijden voor, tijdens en na een kartsessie (inclusief de oefening)

In geval van overlijden, geldt huidig “afstand van verhaal” ook voor zijn rechthebbende, zijn erfgenamen, zijn naasten en onze verzekeraars.

Elke piloot zal materiaal, circuit, reglement en andere piloten respecteren en is aansprakelijk voor de schade die hij aan het circuit en/of materiaal toebrengt. Ingeval van materiële schade zal een vergoeding geëist worden van minimum €150,00 aan de persoon die schade berokkend heeft.

Elke piloot dient de instructies van de directie en hun aangestelden na te leven en kent onder meer de betekenis van elke vlag en/of lichtsignaal.

De piloot zal nooit onder invloed van alcohol, noch van andere stimulerende of verdovende middelen rijden. De piloot verklaart in goede gezondheid te verkeren.

De balaclava is verplicht bij het gebruik van de helmen van Burney’s, voor hygiëne en ook om lange haren in te stoppen. Een sjaal is verboden. Het aandoen van een gepaste kledij is verplicht. Als piloot draagt u gepast schoeisel.

De lidmaatschap is strikt persoonlijk. Indien de piloot deze reglementering niet naleeft of door wangedrag de uitbating van Burney’s stoort, kan op elk moment de toegang tot de piste geweigerd worden, alsook de lidmaatschap ingetrokken worden. Om een veilig verloop te verzekeren, kan het personeel van Burney’s de kartingsessies aanpassen of stopzetten.

In elk geval van deze gevallen behoudt het personeel van Burney’s zich het recht voor, de karts desgevallend van op afstand stil te leggen, zonder recht op terugbetaling voor de personen in kwestie. Burney’s behoudt zich het recht om toegang tot de plaats te verlenen of te weigeren en/of om lidmaatschap te weigeren.

Beeldmateriaal

Burney’s behoudt zich het recht om foto’s & video’s te maken van mensen die deelnemen aan de ,activiteiten die Burney’s organiseert. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden.